POZOR, POZOR Totální výprodej.

Obchodní podmínkyTyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.motylekprodeti.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost SJC s.r.o., IČ 24311405, se sídlem U Pergamenky 1471/8, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).


Obecná ustanovení

 • "Prodávající" je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • "Kupující" je osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejíž předmětem je poskytnutí zboží za úplatu prodávajícím kupujícímu.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem odesláním objednávky. / zboží + služba / Doručení objednávky kupujícího je neprodleně prodávajícím potvrzeno e-mailem na e- mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce, což však ještě neznamená, že prodávající objednávku akceptoval a že byla uzavřena kupní smlouva.

Deklarovaná dostupnost

 • Prodávajícím deklarovaná dostupnost zboží indikuje stav skladových zásob až 24 hodin zpětně. U zboží, u něhož není uvedena jako jeho dostupnost "Skladem", vyjadřuje deklarovaná dostupnost informaci od dodavatele či výrobce zboží o jeho aktuální dostupnosti v souvislosti s jeho schopností zboží dodat.
 • Prodávající bude kupujícího informovat o připravené objednávce až po její úplné kompletaci. V případech osobního vyzvednutí zboží deklarovaného jako "Skladem" kupujícím na prodejně, bude kupující informován, že je pro něj zboží připraveno k odběru; pokud se kupující dostaví k vyzvednutí objednávky aniž by obdržel výzvu k odběru, nemusí mu být zboží vydáno.
 • Přehled uváděných dostupností:
  • "Skladem" - minimálně 1 ks zboží je skladem a bude kupujícímu odesláno nebo připraveno k vyzvedávce v nejkratší možné době
  • "Do 3 dnů" - zboží je dodavatel či výrobce schopen dodat do obchodu během 3 pracovních dnů, přičemž následně bude ihned odesláno či připraveno pro kupujícího k vyzvednutí
  • "Do týdne" - zboží je dodavatel či výrobce schopen dodat do obchodu během 7 kalendářních dnů, přičemž následně bude ihned odesláno či připraveno pro kupujícího k vyzvednutí
  • "Zboží objednáno" - zboží je prodávajícím očekáváno od dodavatele či výrobce v množství, umožňujícím jej po dodání deklarovat jako "Skladem"
  • "Na objednávku" - zboží aktuálně není skladem u dodavatele či výrobce a jeho dodací lhůta činí dva (2) až čtyři (4) týdny, v ojedinělých případech i déle; v případě dodací lhůty delší než 4 týdny bude kupující prodávájícím o takové skutečnosti informován telefonicky nebo e-mailem
  • "Na zakázku" - zboží bude vyrobeno a dodáno na základě individuální objednávky zákazníka s dodací dobou 3 až 4 týdny, přičemž je u takového zboží vyžadována platba předem
  • "Skladem na prodejně" - minimálně 1 ks zboží je skladem; takové zboží je dostupné pouze na prodejně

Způsob dodání zboží

 • Kupující má možnost sledovat stav své objednávky přímo přes systém elektronického obchodu po přihlášení do své registrace - tuto možnost však mají pouze zaregistrovaní uživatelé. Stav své objednávky může kupující také zjistit přímým telefonickým nebo mailovým dotazem.
 • Přehled možných stavů objednávky:
  • "Přijata" - objednávka je přijata a jakmile na ni dojde řada, začne být zpracovávána
  • "Objednáno u dodavatele" - objednávka, kde již i u poslední položky byla dodavatelem či výrobcem potvrzena dodávka zboží
  • "Čeká na platbu" - objednávka čeká na bezhotovostní platbu
  • "Zpracovává se" - objednávka je připravována
  • "Čeká se na reakci" - kupujícímu byl odeslán e-mail s upřesňujícím dotazem či informací
  • "Změna / Nabídka" - kupujícímu byla učiněna alternativní nabídka (např. zboží ve starší verzi se již nevyrábí a je mu nabídnuta verze nová)
  • "Částečně vyřízena" - objednávka je již zabalena a připravena k expedici
  • "Napsat e-mail" - kupujícímu bude napsán e-mail s informací k objednávce
  • "Volat, že máme..." - kupující bude telefonicky kontaktován, že je pro něj objednávka připravena
  • "Připraveno / Expedovat" - objednávka bude odeslána v termínu dohodnutém s kupujícím
  • "Připraveno / Osobně" - objednávka je připravena k osobnímu odběru na prodejně
  • "Expedována" - zásilka již byla předána přepravní společnosti
  • "Vyřízena" - zboží bylo dodáno kupujícímu a bylo uhrazeno
  • "Zrušena" - objednávka byla na žádost kupujícího, či na základě vzájemné dohody, zrušena, nebo kupující na opakované výzvy nereaguje
 • Jakmile je zboží připraveno k expedici je o tom kupující vyrozuměn telefonicky, SMS nebo e-mailem.
 • Při převzetí zboží kupujícím (spotřebitelem), které není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor s kupní smlouvou existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • Nebude-li zákazník ani po opakovaných pokusech o kontakt ze strany prodávajícího komunikovat, vyhrazuje si prodávající bez předchozího upozornění po sedmi (7) dnech objednávku kupujícího stornovat a zboží vrátit zpět do prodeje.
 • Nepřevezme-li kupující bezdůvodně dodávku objednaného zboží od přepravce, vystavuje se kupující riziku zařazení do databáze nespolehlivých zákazníků a odeslání zboží pak může být podmíněno uhrazením celé částky za objednané zboží formou úhrady předem.
 • Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
 • V případě doručení zboží přepravní společností je zákazník povinen si zásilku při jejím převzetí zkontrolovat, a v případě, že zásilka vykazuje znaky poškození, je oprávněn ji odmítnout. Pokud je i přes vnější neporušenost zásilky zboží uvnitř balíku poškozené, je kupující povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího a poškozenou zásilku neprodleně reklamovat u přepravní společnosti, a to maximálně do 24 hodin od jejího převzetí.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

 • V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení musí být písemně doručeno prodávajícímu na adresu SJC s.r.o. - dětský obchod, Slánská 1678/20, Praha 6 - Řepy, nebo elektronicky na adresu info@kocarek-praha.cz.
  Současně se doporučuje kupujícímu uvést při odstoupení od smlouvy i číslo bankovního účtu, na který prodávající pošle peníze za vrácené zboží.
 • Zboží musí být vráceno na adresu SJC s.r.o. - dětský obchod, Slánská 1678/20, Praha 6 - Řepy, 163 00.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. V případě spodního prádla toto nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si takové zboží vyzkoušet s tím, že by měl dodržet základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení – nejlépe přes spodní prádlo nebo použít např. přibalené ochranné folie (v případě kalhotek, plavek a podobného sortimentu). Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že kupující bude zboží prodávajícímu zasílat, doporučuje se kupujícímu ve vlastním zájmu zboží pojistit pro případ poškození či ztráty v průběhu přepravy a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch prodávajícího.
 • Bude-li zboží odesláno bez předchozího souhlasu prodávajícího na dobírku, nebude tato zásilka prodávajícím převzata.
 • Vrácené zboží musí být ve vhodném (např. pevná krabice), respektive v původním nepoškozeném obalu (pokud to jeho charakter nevylučuje).
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Prodávající má právo odeslat vrácené zboží do autorizovaného servisu k posouzení jeho stavu.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, přičemž za takový dárek je považováno i dopravné zdarma při splnění podmínek pro jeho získání.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat do ČR, nebo pokud se výrazně změnila cena ze strany výrobce. Pakliže bude tato skutečnost zjištěna, bude kupující neprodleně informován.
 • V případě, že byla uhrazena záloha nebo celá částka, bude taková částka v případě odstoupení od smlouvy zaslána bez zbytečného odkladu na účet nebo na dohodnutou adresu kupujícího.

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 • Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, a to buď písemně na adresu sídla Společnosti nebo elektronicky emailem na adresu: info@kocarek-praha.cz. Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost zapracovala údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému, tyto údaje v informačním systému shromažďovala za účelem zajištění řádného vedení účetnictví a možnosti poskytnout výhody plynoucí z případného klubového členství. Osobní údaje zákazníků NEBUDOU předávány třetím stranám k marketingovým účelům (např. rozesílání katalogů nebo jiných tiskových materiálů poštou na adresy členů, e-mailové zprávy, SMS informace).
 • Tento informační systém Společnost provozuje na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem zkvalitnění služeb provozování internetového portálu www.motylekprodeti.cz, ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Osoba, která vyplnila formulář, má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.
 • Správcem údajů je společnost SJC s.r.o., IČ 24311405, se sídlem U Pergamenky 1471/8, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00 zapsané u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 195597.

Práva z Vadného plnění

 • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Ostatní ustanovení

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. V případě zasílání obchodních sdělení prodávajícím není nikterak dotčeno právo kupujícího takový souhlas kdykoli dodatečně zrušit.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 • Při zjištění činností ohrožujících bezpečnost elektronického obchodu nebo souvisejících systémů si pronajímatel elektronického obchodu vyhrazuje právo zablokovat příslušnou IP adresu, ze které útok přišel, a její zařazení na blacklist příslušného serveru.
 • Není-li u nabízeného konkrétního produktu uvedeno jinak, jedná se vždy o cenu za jeden (1) kus.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Závěrečná ustanovení

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil souhlasí s nimi. Na tyto Obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.


Prohlášení

Společnost SJC s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost ani nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou aktuální, přesné anebo úplné. Totéž platí i pro veškeré odkazy na dalších webových stránkách, na které tyto stránky uživatele případně odkazují. Společnost SJC s.r.o. nenese odpovědnost za obsah stránek, na které se uživatel dostane prostřednictvím těchto externích odkazů. Společnost SJC s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.


Podmínky použití služby Google Analytics

"Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným."

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.